Evropská unie versus Elektromobilita

Evropská unie se v posledních letech intenzivně věnuje podpoře projektů a aktivit sdružených pod tématem Elektromobilita, a to v souvislosti cíly zastřešující strategie Evropa 2020.

Ta nahradila jen částečně úspěšnou Lisabonskou strategii, která byla často kritizována za svou nekonkrétnost a existenci věcných rozporů mezi hlavními cíli. Strategie Evropa 2020 předkládá tři vzájemně se posilující priority:

  • Inteligentní růst: rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích.
  • Udržitelný růst: podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně náročnou na zdroje.
  • Růst podporující začlenění: podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, jež se bude vyznačovat sociální a územní soudržností.

Konkrétním vyjádřením priority Udržitelný růst v oblasti klimatu a energie je pak závazek známý jako „20–20–20“ , jehož cílem je do roku 2020 snížit emise skleníkových plynů o 20 % oproti úrovni z roku 1990, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energií v celkové spotřebě v EU na 20 % a zvýšit energetickou účinnost v Evropě o 20 %. V oblasti inteligentního růstu si pak klade za cíl dosáhnout hranice 3 % HDP Evropské unie investovaných do výzkumu a vývoje.

Na podporu dosažených cílů pak EU vymezuje sedm tzv. vlajkových iniciativ, které sdružují veškeré strategické dokumenty a aktivity, které mají směřovat k naplnění vymezených cílů. Z těchto sedmi se téma Elektromobilita prolíná minimálně třemi:

  • „Unie Inovací“ – zlepšení rámcových podmínek a přístupu k financování výzkumu a inovací, čímž by se zajistilo, aby se z inovativních nápadů staly výrobky a služby vytvářející růst a pracovní místa.
  • „Evropa méně náročná na zdroje“ – podpora oddělení hospodářského růstu od využívání zdrojů, podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, větší využití obnovitelných zdrojů energie, modernizace odvětví dopravy a podpora energetické účinnosti.
  • „Průmyslová politika pro éru globalizace“ – zlepšení podnikatelského prostředí, zejména pro malé a střední podniky, podpora rozvoje silné a udržitelné průmyslové základny, která by byla konkurenceschopná v celosvětovém měřítku.

Tématům sdruženým Národním spolkem pro elektromobilu a podporu moderních technologií jako Smart Grid, Elektromobily, Udržitelná městská mobilita plánuje Evropská unie pomoci investicemi v rozsahu miliard EUR ročně. Finanční podpora se soustředí na podporu výzkumu a pilotních projektů na celoevropské úrovni (např. v rámci 7. rámcového programu a jeho nástupce HORIZONT 2020), ale EU také podněcuje členské státy k finanční podpoře těchto témat v rámci tzv. Strukturálních fondů. Na programovací období 2014 – 2020 například EU členské státy vyzývá k podpoře přechodu na nízkouhlíkové hospodářství, či ochraně životního prostředí a podporu účinného využívání zdrojů. Část prostředků Strukturálních fondů pak má také přejít pod Nástroj na propojení Evropy, jehož součástí jsou velké infrastrukturní projekty i z oblasti energetiky, například z oblasti rozsáhlých Smart Grid.

Je tedy jasné, že EU o tématu Elektromobilita hovoří již dlouho, připravila pro podporu tohoto tématu obrovské finanční prostředky a teď je jen na nás, abychom se chopili šance modernizovat naše hospodářství a pomoci ke zlepšení životního prostředí.

 

Poslední přidáné články

Spolupráce se serverem ProElektrotechniky.cz
Manifest elektromobility
Weekly Intelligence Brief: 8-14 November 2012
What could the world’s first reuse of electric vehicle batteries as energy storage mean for smart grids?

Co Vás nejvíce zajímá?

Evropská unie versus Elektromobilita
Bornholm
Manifest elektromobility
Smart grids - chytré a inteligentní sítě
Weekly Intelligence Brief: 8-14 November 2012
Lehké experimentální elektrické vozidlo „Elektro-buggy“

Ke stažení
Tisková zpráva 12.12.2012
Manifest Elektromobility
Logo Národního spolku pro elektromobilitu a podporu moderních technologií
Green eMotion – a pan-European effort towards an interoperable electromobility system
Elektromobilita - integrace celku
Inteligentní elektromobily a koncept zelené energie