Evropská unie

Evropská unie se v posledních letech intenzivně věnuje podpoře projektů a aktivit sdružených pod tématem elektromobilita, a to v souvislosti cíly zastřešující strategie Evropa 2020. Konkrétním vyjádřením cílů v oblasti klimatu a energie je závazek známý jako „20–20–20“ , jehož cílem je do roku 2020 snížit emise skleníkových plynů o 20 % oproti úrovni z roku 1990, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energií v celkové spotřebě v EU na 20 % a zvýšit energetickou účinnost v Evropě o 20 %.

A ambiciózní cíle má EU i pro oblast dopravy, například Bílá kniha v dopravě plánuje, že v roce 2050 již ve městech nebudou provozovány žádné automobily poháněné konvenčním způsobem a celkové emise v dopravě se oproti současnosti sníží až o 60 %. Finanční podpora aktivit směřující k dosažení takových cílů je obrovská, zmiňme například navýšení rozpočtu programu na podporu celoevropského výzkumu a vývoje Horizon 2020 o 46 % až na 80 miliard eur, přičemž podíl vědy a výzkumu tak měl vzrostl až na 8,5 % rozpočtu celé EU.
Zásadní pro podporu elektromobility a moderních technologií je také iniciativa Smart Cities and Communities, která směřuje k prosazení moderních technologií do evropských měst. Pro dosažení tohoto cíle se spojily tři komisaři, pro dopravu, energetiku a ICT a spolu s průmyslovými lídry definovali téma Smart City na pilířích udržitelná doprava, udržitelné městské čtvrti a integrované infrastruktury.

Značné finanční prostředky na podporu elektromobility se skrývají také v rámci politiky soudržnosti, která je zdrojem spolufinancování EU na projekty podpořené z českých operačních programů. Je tedy jen na nás, zda ČR umístíme do hlavního proudu EU, či zda si necháme ujet vlak.