40 milionů

Již Jan Antonín Baťa v dodnes neuvěřitelně aktuální know-how dynastie baťů shrnující knize Budujme stát pro 40 milionů lidí exaktním způsobem prokazuje, že náš region může uživit a tudíž v rámci Evropy míti vliv odpovídající 40 milionům lidí.

Aby bylo možno využít obrovského potenciálu České republiky (daného jednak strategickou polohou z pohledu energetických a distribučních sítí a jednak dostatečným počtem technologických firem schopných vypořádat se s high-techovými technologiemi), je Národní spolek pro elektromobilitu a podporu moderních technologií odhodlán šířit osvětu tak, aby všechny zainteresované subjekty, především pak na straně státu a jeho institucí, dohnaly zpoždění ve vnímání tohoto strategického fenoménu a vytvořily zázemí pro rozvoj nového oboru. Odměnou nejen jim v podobě tak vítaných bodů v politické soutěži, ale celé zemi, bude krom zmírnění akutních strukturálních hrozeb bonus v podobě masivního prorůstového impulzu pro národní ekonomiku a zvýšení vlivu ve středoevropském ekonomickém prostoru. Netřeba zdůrazňovat jakou šancí dostat se do elitní skupiny high techových společností je včasné zapojení se do techologie elektromobility a smart grids pro české průmyslové, strojírenské a elektrotechnologické firmy.

Národní spolek pro elektromobilitu a podporu moderních technologií má ambici sehrát unikátní roli při podpoře připojení se České republiky a jejích podnikatelských subjektů k aktivitám souvisejícím s prudkým rozvojem nového High-techového oboru. Ten, mj. díky svému dnes již všeobecně respektovanému fatálnímu významu pro stabilitu hospodářství, bude v budoucnu sehrávat významnou roli v ekonomikách moderních zemí a přinášet profit všem jeho účastníkům.

Rozvojem elektromobility a obzvláště pak včasným budováním Smart grids a rozvojem nových energetických zdrojů může velmi dramaticky vzrůst dlouhodobý strategický význam i vliv České republiky v rámci evropského hospodářského prostoru a jeho distribučních a sítí. Elektromobilita patří k oblastem, které nejenže mohou tomuto státu pomoci snadněji proplout obdobím dnešních hospodářských turbulencí, ale mohou se stát zdrojem pro budoucí prosperitu a emancipaci v našem regionu. Inspirací v naší historii máme dostatek – posuďme to např. superaktuálním citátem zakladatele dinastie citované v úvodu:

„To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek...“ ...Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání“ (T.Baťa)