O Národním spolku

Národní spolek pro elektromobilitu a podporu moderních technologií sdružuje jednotlivce a výzkumné a podnikatelské subjekty.

Jeho cílem je šířit osvětu v zavádění Elektromobility a dalších moderních technologií českého původu a podporovat tuzemské výzkumníky a výrobce přinášející na trh inovativní výrobky v oblasti dopravy, energetiky a průmyslového strojírenství. Aktivně se brát za rovné podmínky a proti diskriminaci vůči ostatním subjektům působícím na trhu v České republice.

Spolek aktivně podporuje komunikaci a koordinuje aktivity všech subjektů podílejících se na vývoji a zavádění moderních technologií od vysokých škol a výzkumných center až po komerční subjekty podnikající v této oblasti s cílem vytvoření synergických efektů směřujících k naplnění základního cíle při zavádění Elektromobility a dalších moderních technologií, jakožto prostředku ke zmírnění akutních strukturálních hrozeb naší civilizace, k vytvoření masivního prorůstového impulzu pro národní ekonomiku a k podpoře ambicí českých výzkumných, průmyslových, strojírenských a elektrotechnologických firem dostat se do elitní skupiny světových high-tech spolků.

Co je to Elektromobilita resp. E-mobilita

Elektromobilitu v moderním pojetí chápeme nejen jako tradiční obor zabývající se rozvojem a využitím elektromobilů. Propojením výhod Elektromobilita jako komplexní řešení pro využití elektrické energie jako nejvýhodnějšího energetického zdroje dnešní západní civilizace se propojuje s novým revolučním pohledem na řešení problémů stability energetických a distribučních sítí jejich přeměnou na Inteligentní sítě, tedy Smart grids .

Propojením Elektromobility a Smart grids (inteligentních sítí) vzniká nový dynamický high techový obor, jehož výsledky eliminují dvě klíčové hrozby, jež ohrožují budoucí rozvoj západní civilizace. Těmi jsou nestabilita energetických sítí a nespolehlivost distribučních dopravních sítí (strategická závislost na ropě a plynu, nepředvídatelné cenové turbulence, vyčerpatelnost surovinových zdrojů).
A co víc, Elektromobilita jako automatický efekt svých řešení přináší dramatické zvýšení efektivity všech integrovaných kooperujících systémů a nečekaně významný zisk na stranách výrobců, distributorů i dnešních spotřebitelů.

A samozřejmě zapojení elektromobilů do Smart grids výrazně sníží náklady a zrychlí masový a plošný nástup elektromobilů, což bude mít zpětně za následek dramatické zvýšení stability sítí a zhodnocení všech dnes známých výrobních kapacit, které nebudou omezovány limitovanou kapacitou dnešních distribučních soustav.

Smart grids

Spolu s houstnoucími řadami propagátorů E-mobility jsme si jisti, že jediným východiskem z do této chvíle neřešitelného problému rostoucí nestability sítí a permanentně rostoucí hrozby black-outů, tedy problému, kam s obrovskými krátkodobými přebytky, a identicky, jak pokrýt krátkodobé dramatické deficity, je budování tzv. Smart grids, neboli inteligentních sítí.

Jejich principem je zásadní obrat, kdy kolabující historický princip „Výroba-distribuce-spotřeba“ je nahrazen rozpuštěním (rozptýlením) obrovských dnes transportovaných kvant energie do sítě, kdy dříve pasivní články sítě (spotřebitelé), se stanou aktivními prvky systému (skladovateli a v jistém smyslu slova i distributory nebo alespoň redistributory energie).

Co umožňují chytré sítě?

Smart grids představují v porovnání s tradičními sítěmi inteligentní a otevřený systém, který dovolí efektivní kombinování elektrické energie z tradičních a alternativních zdrojů. Chytré sítě jsou schopny samy reagovat na hrozící přetížení a přesměrovat tok elektřiny tak, aby předešly možným výpadkům. Smart Grids také dokážou monitorovat děj a technický stav sítě a řešit poruchy i eventuální výpadky. V reálném čase také zvládnou komunikovat se zákazníkem a optimalizovat jeho spotřebu s přihlédnutím k ceně i životnímu prostředí.

Jsme tedy propagátory fenoménu, který svými řešeními přináší do oblasti dopravních a distribučních sítí podobnou revoluci, jakou byl nástup internetu do sítí informačních.

Rozvojem elektromobility a obzvláště pak včasným budováním Smart grids a rozvojem nových energetických zdrojů se podstatně zvýší energetická bezpečnost samotných občanů tohoto regionu, ale nejen to, velmi dramaticky vzroste dlouhodobý strategický význam i vliv České republiky v rámci evropského hospodářského prostoru a jeho distribučních sítí.